ដំណឹង
2017-03-14 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរន្ដឯកសារកុំពង់ត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់សាកល្បងហើយ។
2017-04-02 តើសមាជិកក្រុមការងារមានផលវិបាកអ្វីខ្លះពេលកំពុងធ្វើតេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរន្តឯកសារ?
2017-10-10 អបអរសាទរពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងដាក់ឱ្យ​អនុវត្តជាផ្លូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង់ចរន្ដឯកសារនៅក្នុងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ